Přívoz  Úholičky - Husinec       sezóna 2019

 • "Přívoz Úholičky - Husinec mimo provoz (zimní odstávka)"
 • "Přívoz Úholičky - Husinec mimo provoz (zimní odstávka)"
 • "Přívoz Úholičky - Husinec mimo provoz (zimní odstávka)"
 • "Přívoz Úholičky - Husinec mimo provoz (zimní odstávka)"
 • "Přívoz Úholičky - Husinec mimo provoz (zimní odstávka)"
Kapitánské kurzy Lodní školy - www.lodniskola.cz

Provozní řád  a  Přepravní podmínky přívozu Úholičky - Husinec

Nástupní body lodní dopravy: Vltava, pravý břeh ř.km. 33,2, levý břeh ř.km 33,0

Doba a charakter provozu: pravidelná linka osobní dopravy

Charakter provozu: osobní přeprava mimo rámec PID

Přeprava zvířat: Přeprava domácích zvířat je možná. Malého psa je možné přepravovat v uzavřené schráně, větší pes musí mít nasazen bezpečný náhubek a musí být držen na vodítku nakrátko. Zvířata nesmí být přepravován na sedadle.

Povinnosti cestujícího: Cestující nesmí bez vyzvání pracovníka dopravce vstupovat na nástupní mola ani do jejich bezprostřední blízkosti. Toto platí i v případě, kdy u nástupního mola stojí loď. Na plavidlo se cestující i náklad rozmístí dle pokynů pracovníka dopravce. Je zakázáno se nahýbat přes ochranné zábradlí, úmyslně rozhoupávat loď, vstupovat do vyhrazených prostor plavidla a bránit vůdci plavidla v bezpečném výhledu. Maximální počet přepravovaných osob je 8. Maximální počet jízdních kol 2 v závislosti na počtu přepravovaných osob. Maximální počet cestujících i množství nákladu může pracovník dopravce dle okamžité situace změnit. Po dobu přepravy i v blízkosti přistávacích mol je cestující povinný uposlechnout příkazů pracovníka dopravce.

Přeprava není umožněna:

 • osobě silně podnapilé, znečištěné, zapáchající nebo jinak vzbuzující odpor
 • osobě, která se nehodlá podrobit pokynům odpovědného zaměstnance
 • osobě, která nemá uhrazené jízdné, pokud není z titulu provozního řádu přepravována zdarma
 • zvířatům, která mohou způsobit zranění cestujících nebo mohou poškodit loď, ohrozit lodní provoz či přepravované věci, osobám přepravující předměty nebezpečných vlastností nebo ohrožujících bezpečnost přepravy (např. žíraviny, výbušniny, předměty s nezakrytým ostřím nebo ostrými hranami, náklad přečnívající obrys lodi, náklad porušující stabilitu lodi…)
 • osobám přepravující předměty, se kterými není sám schopen bezpečně manipulovat, nastupovat, nakládat a vykládat je z lodě
Je přísně zakázáno:
 • vstupovat na zařízení určených pro nástup / výstup cestujících bez pokynu odpovědného zaměstnance a to i mimo provozní dobu
 • jakkoliv manipulovat s nástupními moly, lodí a s dalšími souvisejícími zařízeními
 • vázat k přístavním molům či lodi jiná plavidla či plovoucí zařízení
 • zdržovat se v plavebním koridoru linky, koupat se nebo rybařit v blízkosti nástupních mol
 • používat můstky, loď apod. k rybolovu anebo jiným činnostem, zabírat místo určené jako přístupové cesty k nástupu / výstupu (např. pro účely parkování vozidel, odkládání materiálu, předmětů apod.)
 • znečišťovat zařízení a jeho okolí včetně přístupových cest a technických zařízení.
Platí od 1.4.2014